WIG – jego nazwa pochodzi od „Warszawski Indeks Giełdowy”, jest pierwszym indeksem GPW. Wyliczany jest od 16 kwietnia 1991 roku, jego pierwsza wartość wynosiła 1000 pkt. Indeks aktualizowany jest przez GPW co 60 sekund. Wartość otwarcia jest ustalana o godzinie 9:00, zamknięcia o 17:40.

Obecnie (stan na 01.2012) WIG zawiera w sobie akcje wszystkich notowanych na głównym rynku GPW spółek. W jego skład wchodzi aktualnie ponad 350 różnych spółek. Indeks opiera się na dywersyfikacji – brak jest tu przewagi jednej konkretnej spółki. Maksymalny udział jednego sektora nie może przekraczać 30%, jedna spółka natomiast nie może stanowić więcej jak 10%.

Kapitalizacja bazowa indeksu to 57 140 000 zł.

Jest to indeks typu dochodowego – do obliczeń brane są pod uwagę zarówno ceny akcji jak i wypłacane dywidendy. Do obliczenia indeksu stosowany jest poniższy wzór:

 WIG

gdzie:

WIG (t) – wartość indeksu na sesji „ 

(t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji „ 

(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym

(t) – współczynnik korygujący indeksu na sesji „ WIG20 jest prowadzony od 16 kwietnia 1994 roku przez GPW. Ustalany jest na podstawie akcji 20tu  spółek notowanych na głównym rynku GPW. Brane są pod uwagę największe spółki, z największą płynnością, których wartość akcji przekracza 1 mln euro. W indeksie żadna spółka nie może stanowić ponad 15% wartości oraz nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora. Pierwsza wartość indeksu wyniosła 1000. WIG20 aktualizowany jest co 15 sekund. Wartość otwarcia ustalana jest o godzinie 9:00, zamknięcia o 17:40. Kapitalizacja bazowa indeksu to 13 632 290 000 zł. Jest to indeks typu cenowego – do obliczeń brane są jedynie ceny akcji należących do niego spółek, nie są brane pod uwagę dywidendy.

W ramach obliczeń stosowany jest poniższy wzór:

WIG20 obliczany jest według wzorugdzie:
WIG20 (t)wartość indeksu WIG20

(t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji „ t ”

(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym

(t) – współczynnik korygujący indeksu na sesji „ t ”

Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru:

Współczynnik korygujący

gdzie:

(t) – współczynnik korygujący na sesji „ t ”,

(t) – zmodyfikowana wartość kapitalizacji giełdowej dla sesji t (np. dodana wartość akcji nowego uczestnika indeksu).

Uwzględnianie współczynnika korygującego ma na celu neutralizowanie zmian wielkości kapitalizacji giełdy, takich jak zmiany w składzie portfela indeksu.mWIG40 jest prowadzony od 31 grudnia 1997 roku przez GPW (kontynuacja indeksu MIDWIG ). Ustalany jest na podstawie akcji 40tu spółek notowanych na głównym rynku GPW. Brane są pod uwagę średnie spółki (40 kolejnych spółek po WIG20). W mWIG40 nie mogą uczestniczyć spółki z WIG20 i sWIG80. Pierwsza wartość indeksu wyniosła 1000. W indeksie żadna spółka nie może stanowić ponad 10% wartości. Ponadto do mWIG40 nie są brane pod uwagę spółki zagraniczne notowane poza GPW na innych rynkach, których wartość w dniu rankingu przekracza 1 mld euro.

mWIG40 aktualizowany jest co 60 sekund. Wartość otwarcia ustalana jest o godzinie 9:00, zamknięcia o 17:40.

Kapitalizacja bazowa indeksu to 23 375 360 000 zł

Jest to indeks typu cenowego – do obliczeń brane są jedynie ceny akcji spółek, nie są brane pod uwagę dywidendy. W ramach obliczeń stosowany jest poniższy wzór:

mWIG40

gdzie:

WIG40 (t) – wartość indeksu na sesji „ t

M (t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji „ t ”

(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym

(t) – współczynnik korygujący indeksu na sesji „ t ”